LACP 2013 Vision Awards Silver Winner LACP 2013 Vision Awards Bronze Winner LACP 2013 Vision Awards Regional Special Acheivement Winner

Manuali i Investimeve (shkarkoje - pdf)

 

Manuali i Investimeve përcakton një pako të parimeve dhe politikave udhëzuese, të cilat krijojnë një kornizë objektive dhe transparente për vendimmarrje të qëndrueshme, dhe të cilat mundësojnë përmbushjen efektive të të gjitha funksioneve investuese.

Manuali i Investimeve përbëhet nga: Deklarata e Parimeve të Investimeve, Udhëzuesi i Politikës së Investimeve dhe Dokumenti i Implementimit të Investimeve.

Manuali i Investimeve është miratuar nga Bordi Drejtues i FKPK-së më 13 dhjetor 2013, ndërsa rishikimi i fundit është i datës 11 shtator 2014.

Ky manual duhet të lexohet së bashku me Ligjin Nr. 04/L-101 për pensionet në Kosovë dhe ndryshimin e këtij ligji me Ligjin 04/L-168.

 
 
 
© 2015 Trusti. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.Design & Development by Trusti